search

#芬膜

"瑞安" 普服芬膜衣錠400毫克(伊普)副作用:須由醫師處方使用,詢問專業醫師與藥師英文品名:PURFEN F.C. TABLET 400MG (IBUPROFEN) "PURZER"衛署藥製字第032312號 "瑞安" 普服芬膜衣錠400毫克(伊普)用...