search

#github

一文讓你通俗理解奇異值分解(PCA/數據壓縮/Latent Semantic Indexing 基礎理論) 資料來源:https://mp.weixin.qq.com/s/xBNXmWD_thGJutL4nRCrhg GITHUB:https://github.com/jash-git/Jash-good-idea-2020113-00...
機器學習模型評估指標總結! 資料來源:https://mp.weixin.qq.com/s/_h_2oJbtclA7Fx20aghXpQ GITHUB:https://github.com/jash-git/Jash-good-idea-2020113-001/blob/master/機器學習模型評估指標總結!/機器學...
本科(大學生)、碩士、博士,究竟有何區別(差別/差異/比較)?(2021/01/15) 資料來源:https://mp.weixin.qq.com/s/UYp-zKzK7bmc744KSAfRkw GITHUB:https://github.com/jash-git/Jash-good-idea-2020113-001/tree...
超全!Linux 誤刪文件恢復命令及方法 資料來源:https://mp.weixin.qq.com/s/U8DoH9Blesb-t5v5onxccg GITHUB:https://github.com/jash-git/Jash-good-idea-2020113-001/tree/master/超全!Linux 誤刪文件恢復命...
你真的了解SQL 注入嗎?(注入 方法/防禦 教學) 資料來源: https://mp.weixin.qq.com/s/NSo32pl5HOyRCXq98T11Rw GITHUB:https://github.com/jash-git/Jash-good-idea-2020113-001/tree/master/你真的了解SQL 注...
別再問我怎麼Python打包成exe了(Pyinstaller) 資料來源: https://mp.weixin.qq.com/s/Q0T5enTyPlcf2qjEIwFdFA GITHUB:https://github.com/jash-git/Jash-good-idea-2020113-001/tree/master/別再問我怎麼Pytho...
機器學習模型評估指標總結 資料來源: https://mp.weixin.qq.com/s/_h_2oJbtclA7Fx20aghXpQ GIYHUB: https://github.com/jash-git/Jash-good-idea-2020113-001/tree/master/機器學習模型評估指標總結! PDF顯示:
輕鬆識別文字,這款Python OCR庫支持超過80種語言[EasyOCR] 資料來源: https://mp.weixin.qq.com/s/w750dc_0YMrcHFlQA2gUlg GIYHUB: https://github.com/jash-git/Jash-good-idea-2020113-001/tree/master/輕...
手腳冰冷🥶救星! 按極泉穴 讓你全身暖呼呼 資料來源: https://www.youtube.com/watch?v=57QXo8-V6Qk&feature=youtu.be 01.重點穴道按壓圖(中醫師親自示範) 02.完整影片 ▲GITHUB備份 Your browser does not sup...
公司(職場)~項目(專案)是如何死掉(GG)的?太過真實! 資料來源: https://mp.weixin.qq.com/s/umqacZB3hurmKxWm0DHA-w GITHUB:https://github.com/jash-git/Jash-good-idea-20201230-001/tree/master/公司~項目...